اخبار - جلسات دفاع كارشناسي ارشد

مطالب:

دفاع پايان‌نامه مقطع كارشناسي ارشد آقاي يدالله ميرزايي مورخ 27 دي 97

جلسه دفاع پايان نامه آقاي يدالله ميرزايي دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني در تاريخ پنجشنبه 27 دي 1397 ساعت 13 در محل اتاق شورا برگزار مي گردد.

دفاع پايان‌نامه مقطع كارشناسي ارشد خانم پريناز دانشگر مورخ 27 دي 97

جلسه دفاع پايان نامه خانم پريناز دانشگر دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني در تاريخ پنجشنبه 27 دي 1397 ساعت 13 در محل اتاق شورا برگزار مي گردد.

دفاع پايان‌نامه مقطع كارشناسي ارشد خانم پريناز دانشگر مورخ 27 دي 97

جلسه دفاع پايان نامه آقاي حسين اسماعيل‌زاده دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني در تاريخ شنبه 31 شهريور 1397 ساعت 10 صبح در محل اتاق شورا برگزار مي گردد.

دفاع پايان‌نامه مقطع كارشناسي ارشد خانم اعظم صداقتي مورخ 31 شهريور 97

جلسه دفاع پايان نامه خانم اعظم صداقتي دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد مديريت جهانگردي در تاريخ شنبه 31 شهريور 1397 ساعت 10:30 صبح در محل اتاق شورا برگزار مي گردد.

دفاع پايان‌نامه مقطع كارشناسي ارشد خانم ربابه نصرآبادي مورخ 31 شهريور 97

جلسه دفاع پايان نامه خانم ربابه نصرآبادي دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد مديريت جهانگردي در تاريخ شنبه 31 شهريور 1397 ساعت 11 صبح در محل اتاق شورا برگزار مي گردد.

دفاع پايان‌نامه مقطع كارشناسي ارشد خانم سوسن نادعلي مورخ 31 شهريور 97

جلسه دفاع پايان نامه خانم سوسن نادعلي دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد مديريت جهانگردي در تاريخ شنبه 31 شهريور 1397 ساعت 12 ظهر در محل اتاق شورا برگزار مي گردد.

دفاع پايان‌نامه مقطع كارشناسي ارشد خانم آزيتا اسدزاده مورخ 31 شهريور 97

جلسه دفاع پايان نامه خانم آزيتا اسدزاده دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد مديريت جهانگردي در تاريخ شنبه 31 شهريور 1397 ساعت 12:30 ظهر در محل اتاق شورا برگزار مي گردد.

دفاع پايان‌نامه مقطع كارشناسي ارشد خانم فاطمه فلفلي مورخ 31 شهريور 97

جلسه دفاع پايان نامه خانم فاطمه فلفلي دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد مديريت جهانگردي در تاريخ شنبه 31 شهريور 1397 ساعت 13 ظهر در محل اتاق شورا برگزار مي گردد.

دفاع پايان‌نامه مقطع كارشناسي ارشد خانم اتحادي مورخ 22 شهريور 97

دفاع پايان‌نامه مقطع كارشناسي ارشد خانم اتحادي مورخ 22 شهريور 97

دفاع پايان‌نامه مقطع كارشناسي ارشد آقاي حسن زاده توكل مورخ 22 شهريور 97

جلسه دفاع پايان نامه آقاي حسن زاده توكل دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد حسابداري

دفاع پايان‌نامه مقطع كارشناسي ارشد آقاي طوسي مورخ 22 شهريور 97

جلسه دفاع پايان نامه آقاي طوسي دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد حسابداري در تاريخ پنج شنبه 22 شهريور 1397

دفاع پايان‌نامه مقطع كارشناسي ارشد آقاي محمودي مورخ 22 شهريور 97

جلسه دفاع پايان نامه آقاي محمودي دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد حسابداري مديريت در تاريخ پنج شنبه 22 شهريور 1397

دفاع پايان‌نامه مقطع كارشناسي ارشد خانم محمدي نظر مورخ 21 شهريور 97

جلسه دفاع پايان نامه خانم محمدي نظر دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد حسابداري در تاريخ چهارشنبه 21 شهريور 1397 ساعت 15 در محل اتاق شورا برگزار مي گردد.

دفاع پايان‌نامه مقطع كارشناسي ارشد آقاي صفرزاده مورخ 30 مرداد

جلسه دفاع پايان نامه آقاي كاوه صفرزاده دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد مديريت جهانگردي در تاريخ سه شنبه 30 مرداد 1397 ساعت 8 صبح در محل اتاق شورا برگزار مي گردد.

دفاع پايان‌نامه مقطع كارشناسي ارشد آقاي نظري مورخ 3 خرداد

جلسه دفاع پايان نامه آقاي علي نظري دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني در تاريخ پنج شنبه 3 خرداد 1397 ساعت 11 برگزار مي گردد.
/2  (تعداد کل رکوردها:17)