آخرین اخبار https://www.shandiz.ac.ir/ دریافت آخرین اخبار موسسه آموزش عالي شانديز مشهد FA خانه https://www.shandiz.ac.ir/Images/RssLogo.gif https://www.shandiz.ac.ir/ موسسه آموزش عالي شانديز مشهد Copyright موسسه آموزش عالي شانديز مشهد, 2022 20 فواد عليايي - Foad Olyaee برگزاري دوره آموزشي آنلاين كار آفريني و مديريت كسب و كار توسط دانشگاه علم و صنعت براي كسب اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب مراجعه فرماييد. https://www.shandiz.ac.ir/News/اخبار-وزارت-علوم-178/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%d9%8a%d9%86-%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%aa-%d9%83%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d9%88-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-2326.aspx 178 2022/9/8/ 1401/6/17 1401/7/16 https://www.shandiz.ac.ir/News/اخبار-وزارت-علوم-178/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%d9%8a%d9%86-%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%aa-%d9%83%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d9%88-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-2326.aspx 0 1