• افتخار آفريني موسسه آموزش عالي شانديز در اولين همايش ملي نقش دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي غيردولتي در تحول نظام آموزش عالي با تاكيد بر دانشگاه حكمت بنيان و تمدن ساز

    افتخار آفريني موسسه آموزش عالي شانديز در اولين همايش ملي نقش دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي غيردولتي در تحول نظام آموزش عالي با تاكيد بر دانشگاه حكمت بنيان و تمدن ساز

    ۱۴۰۳/۳/۲۴
  • بازديد جمعي از مديران و كارشناسان مركز همكاري‌هاي تحول و پيشرفت رياست جمهوري از موسسه آموزش عالي شانديز

    بازديد جمعي از مديران و كارشناسان مركز همكاري‌هاي تحول و پيشرفت رياست جمهوري از موسسه آموزش عالي شانديز

    ۱۴۰۳/۳/۲۲