• برگزاري دوره آموزشي آنلاين كار آفريني و مديريت كسب و كار توسط دانشگاه علم و صنعت

    برگزاري دوره آموزشي آنلاين كار آفريني و مديريت كسب و كار توسط دانشگاه علم و صنعت

    ۱۴۰۱/۶/۱۷