• قبولي سركار خانم نسرين سبحاني دانش‌آموخته موسسه آموزش عالي شانديز در دوره دكتري مديريت آموزشي

  قبولي سركار خانم نسرين سبحاني دانش‌آموخته موسسه آموزش عالي شانديز در دوره دكتري مديريت آموزشي

  ۱۴۰۲/۸/۲۵
 • پذيرش و نمايه‌سازي مقالات مجله تخصصي كاوش‌هاي نوين در علوم محاسباتي و مديريت رفتاري در فهرست مجلات برتر كوپرنيكوس

  پذيرش و نمايه‌سازي مقالات مجله تخصصي كاوش‌هاي نوين در علوم محاسباتي و مديريت رفتاري در فهرست مجلات برتر كوپرنيكوس

  ۱۴۰۲/۸/۲۲
 • پذيرش مجله تخصصي كاوش‌هاي نوين در علوم محاسباتي و مديريت رفتاري در پايگاه اطلاعات علمي Euro Pub انگلستان

  پذيرش مجله تخصصي كاوش‌هاي نوين در علوم محاسباتي و مديريت رفتاري در پايگاه اطلاعات علمي Euro Pub انگلستان

  ۱۴۰۲/۸/۲۲
 • پذيرش مجله تخصصي كاوش‌هاي نوين در علوم محاسباتي و مديريت رفتاري در وبگاه مجلات علمي اوراسيا

  پذيرش مجله تخصصي كاوش‌هاي نوين در علوم محاسباتي و مديريت رفتاري در وبگاه مجلات علمي اوراسيا

  ۱۴۰۲/۸/۲۲