به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند به جهت تسهيل در نحوه ورود به سامانه مجازي، كليه پسووردها به كدملي (با صفر) اصلاح شد. همچنين الزام به تغيير كلمه عبور در بدو ورود نيز برداشته شد. لذا دانشجويان محترم مي توانند با استفاده از شماره دانشجويي (user) و كدملي (password) وارد سامانه مجازي خود شوند.