كليه كلاس‌هاي تربيت بدني از هفته دوم آموزشي مورخ 27 بهمن شروع خواهند شد.