انتخابات انجمن علمي جهانگردي موسسه آموزش عالي شانديز برگزار گرديد

اولين جلسه انجمن علمي گروه مديريت گردشگري و هتل‌داري دانشگاه شانديز با حضور تمامي اعضا و مدير محترم گروه جناب آقاي دكتر نوري برگزار گرديد.

 

 

 

در تاريخ دهم خرداد ماه طي جلسه‌اي با حضور مدير گروه و دانشجويان مقاطع مختلف رشته مديريت جهانگردي و هتل‌داري ،انتخابات انجمن علمي برگزار شد و افراد زير انتخاب شدند.

 

آقاي زهي 

 

آقاي مير

 

آقاي پورمير

 

آقاي نيكو پرست 

 

خانم محمودي 

 

خانم مشايخي

 

خانم خدايي

 
 
 
 
 
در تاريخ هجدهم خرداد نيز اولين جلسه انجمن علمي گروه مديريت گردشگري و هتل‌داري دانشگاه شانديز با حضور تمامي اعضا و مدير محترم گروه جناب آقاي دكتر نوري برگزار گرديد و پس از راي‌گيري آقاي مهران مير دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت جهانگردي به عنوان دبير انجمن انتخاب شدند و همچنين كميته‌هاي انجمن و وظايف آنها مشخص گرديد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب