پذيرش و چاپ مقاله علمي سركار خانم خديجه صياداربابي دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد گروه مهندسي معماري در مجله علمي

مقاله علمي سركار خانم خديجه صياداربابي دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد گروه مهندسي معماري موسسه آموزش عالي شانديز كه تحت نظارت مديرگروه محترم جناب آقاي دكتر رضا ميرزايي تدوين شده در مجله معماري سبز پذيرفته و چاپ شد

مقاله علمي سركار خانم خديجه صياداربابي دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد گروه مهندسي معماري موسسه آموزش عالي شانديز كه تحت نظارت مديرگروه محترم جناب آقاي دكتر رضا ميرزايي تدوين شده در شماره 19 مجله معماري سبز پذيرفته و چاپ شد.

 

اطلاعات بيشتر مقاله:

عنوان مقاله: طراحي مركز دوستدار كودك با در نظر گرفتن پرورش خلاقيت كودكان؛ نمونه موردي: شهر مشهد

عنوان مجله: فصلنامه علمي تخصصي معماري سبز

سطح مجله: علمي - تخصصي

شماره 19 سال 1399

لينك دسترسي به مقاله

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب