برنامه زمانبندي انتخاب واحد نيمسال دوم سال تحصيلي 1400-1399

بدينوسيله برنامه زمانبندي انتخاب واحد نيمسال دوم سال تحصيلي 1400-1399 به شرح ذيل اعلام مي گردد: