دانشجويان گرامي برنامه ساعات حضور هفتگي و شماره تماس‌هاي داخلي مديران گروه و اعضاي هيأت علمي موسسه آموزش عالي شانديز در ادامه مطلب قرار گرفته است.