پذيرش و چاپ مقاله علمي جناب آقاي دكتر شكفته عضو هيأت علمي گروه كامپيوتر در مجله ISI

مقاله علمي جناب آقاي دكتر سيدكاظم شكفته عضو هيأت علمي گروه مهندسي كامپيوتر موسسه آموزش عالي شانديز در مجله ACM Transactions on Architecture and Code Optimization پذيرفته و چاپ شد

مقاله علمي جناب آقاي دكتر سيدكاظم شكفته عضو هيأت علمي گروه مهندسي كامپيوتر موسسه آموزش عالي شانديز در شماره ماه ژانويه 2019 مجله ISI به نام ACM Transactions on Architecture and Code Optimization پذيرفته و چاپ شد.

 

اطلاعات بيشتر مقاله:

عنوان مقاله: Metric Selection for GPU Kernel Classification

عنوان مجله: ACM Transactions on Architecture and Code Optimization

ناشر: ACM

سطح مجله: ISI سطح Q2

لينك دسترسي به مقاله

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب