گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 1399/12/12 به سرپرستي آقاي دكتر جعفري‌ثاني از مؤسسه آموزش عالي غيردولتي شانديز بازديد به عمل آورد.