برگزاري همايش بزرگ فرهنگي و آموزشي خانواده و سبك زندگي سالم با حضور دكتر محمد حاتمي رييس سازمان نظام مشاوره ايران و دكتر حميد نجات عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي