دانشجويان ورودي جديد جهت استفاده از پورتال دانشجويي اطلاعيه را مطالعه نمايند