اساتید - گروه هاي آموزشي - گروه مديريت

جناب آقاي دكتر سلمان سفيدچيان

  • عنوان: معاون گروه

جناب آقاي دكتر محمد مهدي برادران خلخالي

  • عنوان: معاون سابق شهردار مشهد، رييس هيأت فوتبال خراسان رضوي و عضو كميته علمي اتحاديه كلانشهرهاي جهان