اساتید - گروه هاي آموزشي - گروه حسابداري

جناب آقاي دكتر محسن خليجي اسكويي

  • عنوان: استاد مدعو

جناب آقاي دكتر مهدي محمدي

  • عنوان: استاد مدعو

جناب آقاي دكتر حسن عليزاده

  • عنوان: استاد مدعو

جناب آقاي دكتر علي ابراهيمي

  • عنوان: استاد مدعو

جناب آقاي دكتر سعيد صفري

  • عنوان: استاد مدعو

جناب آقاي دكتر جواد دربان فولادي

  • عنوان: استاد مدعو

جناب آقاي مسعود اسماعيلي

  • عنوان: استاد مدعو

جناب آقاي مهدي نعيمي

  • عنوان: استاد مدعو

جناب آقاي اباصلت شعباني

  • عنوان: استاد مدعو