اساتید - گروه هاي آموزشي - گروه مهندسي كامپيوتر

جناب آقاي مهندس فواد عليايي

جناب آقاي مهندس فواد عليايي

  • عنوان: مديرعامل شركت توسعه فناوري اينتك

جناب آقاي مهندس علي شكريان

  • عنوان: مديرعامل شركت نگين سامانه هوشمند پاژ

جناب آقاي مهندس مهدي مصدق

  • عنوان: مدير IT وشبكه سازمان فني و حرفه اي خراسان رضوي

جناب آقاي مهندس حميد نوروزي

  • عنوان: كارشناس ارشد سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي شمال شرق كشور