اساتید - گروه هاي آموزشي - گروه مهندسي عمران

جناب آقاي دكتر احسان حسني

جناب آقاي دكتر احسان حسني

  • عنوان: عضو نظام مهندسي
جناب آقاي مهندس سعيد سعادتمند

جناب آقاي مهندس سعيد سعادتمند

  • عنوان: رييس نظام مهندسى خراسان رضوى نمايندگى شانديز
جناب آقاي مهندس  قنبري

جناب آقاي مهندس قنبري

  • عنوان: محاسب نظام مهندسى خراسان و مدير مسئول دفتر مهندسى