مطالب - گروه هاي آموزشي - گروه گرافيك

ليست رشته ها و گرايش هاي گروه آموزشي گرافيك
- كارشناسي پيوسته ارتباط تصويري
- كارشناسي ناپيوسته ارتباط تصويري
- كارداني پيوسته گرافيك
- كارداني پيوسته هنرهاي تجسمي

مدير گروه: جناب آقاي مسعود وزيري

اساتید:

جناب آقاي مسعود وزيري

  • عنوان: مديرگروه گرافيك موسسه، عضو هيئت مديره انجمن صنفي هنر شهري مشهد، مديرعامل برند كارگاه چاپ، مدرس دانشگاه، مدير هنري، كارآفرين

دكتر مجيد حيدري

  • عنوان: دكتراي فلسفه هنر، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، عضو كميته داوري همايش نقش خراسان بزرگ در هنر و فرهنگ ايران

دكتر گلاله اسكويي

  • عنوان: دكتراي پژوهش هنر، مدرس دانشگاه، عضو كميته داوري همايش نقش خراسان بزرگ در هنر و فرهنگ ايران

جناب آقاي محمد كاري

  • عنوان: مخترع و مبتكر حوزه طراحي بسته بندي، رتبه برتر مسابقات ملي بسته بندي، رتبه ممتاز طرح هاي ارتباط با صنعت

سركار خانم حديث همتي

  • عنوان: پژوهشگر و مدرس دانشگاه، مشاور و مدير ماركتينگ موسسات دولتي و خصوصي

مطالب: