مطالب - گروه هاي آموزشي - گروه مهندسي عمران

ليست رشته ها و گرايش هاي گروه آموزشي عمران
- كارشناسي پيوسته مهندسي عمران
- كارشناسي ناپيوسته مهندسي اجرايي عمران
- كارداني پيوسته ساختمان - كارهاي عمومي ساختمان


مدير گروه: جناب آقاي دكتر محمدحسين برادران خلخالي


معاون گروه: جناب آقاي مهندس رضا رباط
اساتید:

جناب آقاي دكتر احسان حسني

جناب آقاي دكتر احسان حسني

  • عنوان: عضو نظام مهندسي
جناب آقاي مهندس سعيد سعادتمند

جناب آقاي مهندس سعيد سعادتمند

  • عنوان: رييس نظام مهندسى خراسان رضوى نمايندگى شانديز
جناب آقاي مهندس  قنبري

جناب آقاي مهندس قنبري

  • عنوان: محاسب نظام مهندسى خراسان و مدير مسئول دفتر مهندسى