مطالب - گروه هاي آموزشي - گروه مهندسي برق

ليست رشته ها و گرايش هاي گروه آموزشي برق
- كارشناسي ناپيوسته الكترونيك
- كارداني پيوسته برق - الكتروتكنيك

مدير گروه: سركار خانم دكتر برادران


معاون گروه: سركار خانم مهندس هنرمند