مطالب - گروه هاي آموزشي - گروه حسابداري

ليست رشته ها و گرايش هاي گروه آموزشي حسابداري
- كارشناسي ارشد حسابداري
- كارشناسي ارشد حسابداري مديريت
- كارشناسي ارشد مديريت مالي
- كارشناسي ارشد مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك
- كارشناسي پيوسته حسابداري
- كارشناسي پيوسته مديريت مالي
- كارشناسي ناپيوسته حسابداري
- كارداني حسابداري
- كارداني پيوسته حسابداري

مدير گروه: جناب آقاي دكتر عليرضا آذربراهمان
اساتید:

جناب آقاي دكتر مهدي محمدي

  • عنوان: استاد مدعو

جناب آقاي دكتر حسن عليزاده

  • عنوان: استاد مدعو

جناب آقاي دكتر علي ابراهيمي

  • عنوان: استاد مدعو

جناب آقاي دكتر سعيد صفري

  • عنوان: استاد مدعو

جناب آقاي دكتر جواد دربان فولادي

  • عنوان: استاد مدعو

جناب آقاي مسعود اسماعيلي

  • عنوان: استاد مدعو

جناب آقاي مهدي نعيمي

  • عنوان: استاد مدعو

جناب آقاي اباصلت شعباني

  • عنوان: استاد مدعو