مطالب - گروه هاي آموزشي - گروه مهندسي كامپيوتر

ليست رشته ها و گرايش هاي گروه آموزشي كامپيوتر
- كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر - گرايش هوش مصنوعي
- كارشناسي پيوسته مهندسي كامپيوتر
- كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي كامپيوتر - نرم افزار
- كارداني پيوسته كامپيوتر - نرم افزار

مدير گروه: سركار خانم دكتر مريم برادران

اساتید:

جناب آقاي مهندس فواد عليايي

جناب آقاي مهندس فواد عليايي

  • عنوان: مديرعامل شركت توسعه فناوري اينتك

جناب آقاي مهندس علي شكريان

  • عنوان: مديرعامل شركت نگين سامانه هوشمند پاژ

جناب آقاي مهندس مهدي مصدق

  • عنوان: مدير IT وشبكه سازمان فني و حرفه اي خراسان رضوي

جناب آقاي مهندس حميد نوروزي

  • عنوان: كارشناس ارشد سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي شمال شرق كشور

مطالب: