جهت ارتباط با مركز مشاوره موسسه در روز شنبه بين ساعت 8 الي 13 با شماره داخلي 525 (شماره مستقيم 05131509525) تماس حاصل نماييد