اطلاعيه شماره 1 آموزش مجازي نيمسال اول 99، تغييرات فني در سامانه

آدرس جديد جهت دسترسي به سامانه آموزش مجازي: https://lms.shandiz.ac.ir

جهت دسترسي به سامانه آموزش مجازي از آدرس جديد استفاده نماييد:

https://lms.shandiz.ac.ir

 

خاطرنشان مي سازد آدرس قبلي (vu.shandiz.ac.ir) به طور خودكار به آدرس جديد منتقل مي شود.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب