مطالب - آموزش - تحصيلات تكميلي

مديريت تحصيلات تكميلي موسسه آموزش عالي شانديز از مهرماه 1393 و با اخذ مجوز در دو رشته كارشناسي ارشد ناپيوسته شروع به فعاليت نموده است و در حال حاضر تعداد سيزده كد رشته در مقطع كارشناسي ارشد در اين موسسه داير مي باشد:
- كارشناسي ارشد ناپيوسته ميكروبيولوژي - ميكروب هاي بيماريزا
- كارشناسي ارشد ناپيوسته روانشناسي عمومي
- كارشناسي ارشد ناپيوسته روانشناسي تربيتي
- كارشناسي ارشد ناپيوسته مشاوره-مشاوره خانواده
- كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي كامپيوتر - هوش مصنوعي و رباتيكز
- كارشناسي ارشد ناپيوسته معماري
- كارشناسي ارشد ناپيوسته حقوق خصوصي
- كارشناسي ارشد ناپيوسته حقوق جزا و جرم شناسي
- كارشناسي ارشد ناپيوسته مديريت بازرگاني
- كارشناسي ارشد ناپيوسته مديريت جهانگردي
- كارشناسي ارشد ناپيوسته حسابداري
- كارشناسي ارشد ناپيوسته حسابداري مديريت
- كارشناسي ارشد ناپيوسته مديريت مالي

مطالب: