تلفن های داخلی موسسه

عنوان واحد داخلی شماره مستقیم
واحد ثبت نام و تكميل ظرفيتمعاونت آموزشي، پژوهشي و فناوري
10031509100
آقاي دكتر علم الهداييحوزه رياست
رئيس هيأت امنا
88031509880
آقاي دكتر سيدكاظم شكفتهحوزه رياست
رئيس
80031509800
آقاي عبدالاحد برادران خلخاليحوزه رياست
قائم مقام، نماينده هيأت موسس و هيأت امنا
88831509888
خانم دكتر مريم برادرانمعاونت آموزشي، پژوهشي و فناوري
معاون آموزشي، پژوهشي و فناوري
20031509200
آقاي غلامرضا نوتاشمعاونت پشتيباني (اداري و مالي)
معاون پشتيبان
40031509400
آقاي دكتر هادي كريميمعاونت فرهنگي و دانشجويي
معاون فرهنگي و دانشجويي
50031509500
آقاي مجتبي مطهريمعاونت آموزشي، پژوهشي و فناوري
مدير اداره آموزش و تحصيلات تكميلي
20131509201
آقاي دكتر محمدحسين خلخاليحوزه پژوهشي
مدير پژوهشي
30131509301
امور فرهنگيمعاونت فرهنگي و دانشجويي
مدير امور فرهنگي
52031509520
آقاي سيد علي حسينيمعاونت پشتيباني (اداري و مالي)
مدير مالي
41031509410
آقاي حسينيحراست و انتظامات
حراست
55031509550
خانم جهانگشتهمعاونت فرهنگي و دانشجويي
كارشناس فرهنگي
52131509521
آقاي جواد چرانيمعاونت فرهنگي و دانشجويي
مدير امور دانشجويي
51031509510
خانم مهندس هنرمندحوزه پژوهشي
كارشناس واحد فناوري اطلاعات
33531509335
مدير دفتر فنيمعاونت پشتيباني (اداري و مالي)
مدير دفتر فني
61031509610
علي اصغر حسين زادهمعاونت آموزشي، پژوهشي و فناوري
كارشناس آموزش
23031509230
خانم صاحبيمعاونت آموزشي، پژوهشي و فناوري
امور كنترل كلاس و سامانه مجازي
20831509208
امور كنترل كلاسمعاونت آموزشي، پژوهشي و فناوري
امور كنترل كلاس
22231509222
خانم موسايي پورمعاونت آموزشي، پژوهشي و فناوري
كارشناس فارغ التحصيلان
23331509233
خانم كيانفرمعاونت آموزشي، پژوهشي و فناوري
كارشناس فارغ التحصيلان، صدور مدرك
23131509231
كميته انضباطي برادرانمعاونت فرهنگي و دانشجويي
كميته انضباطي برادران
59231509592
كميته انضباطي خواهرانمعاونت فرهنگي و دانشجويي
كميته انضباطي خواهران
59331509593
انتظاماتحراست و انتظامات
انتظامات
99931509999
آقاي فولاديانمعاونت پشتيباني (اداري و مالي)
دبيرخانه و بايگاني
44031509440
كارشناسي دفتر فنيمعاونت پشتيباني (اداري و مالي)
كارشناسي دفتر فني
61131509611
آقاي سعيديمعاونت پشتيباني (اداري و مالي)
تكنيسين تأسيسات
62031509620
كارشناس تداركاتمعاونت پشتيباني (اداري و مالي)
كارشناس تداركات
43031509430
خانم موسايي پورحوزه پژوهشي
كتابخانه و مديريت انجمن هاي علمي
31131509311
آقاي دكتر علم الهداييهيأت نظارت و ارزيابي
رئيس هيأت نظارت و ارزيابي
89031509890
خانم دكتر برادرانهيأت نظارت و ارزيابي
دبير هيأت نظارت و ارزيابي
89131509891
آقاي حسين زواريمعاونت آموزشي، پژوهشي و فناوري
كارشناس كنترل كلاس
20431509204
آقاي مصطفي ظريفحوزه رياست
مسئول دفتر حوزه رياست
81031509810
خانم دكتر برادرانمعاونت آموزشي، پژوهشي و فناوري - گروه هاي آموزشي
مدير گروه كامپيوتر
72231509722
آقاي مهندس الياس حدادحوزه پژوهشي
واحد فناوري اطلاعات، مدير سرور و شبكه
33331509333
اقاي مهندس محمد صبوحيحوزه پژوهشي
كارشناس واحد فناوري اطلاعات
33431509334
آقاي عرفانيمعاونت پشتيباني (اداري و مالي)
انتشارات
63031509630
آموزش هاي آزادحوزه پژوهشي
آموزش هاي آزاد
37031509370
واحد مشاورهمعاونت فرهنگي و دانشجويي
واحد مشاوره
52531509525
آقاي دكتر خلخاليمعاونت آموزشي، پژوهشي و فناوري - گروه هاي آموزشي
مدير گروه عمران
72731509727
بسيج اساتيد معاونت فرهنگي و دانشجويي
بسيج اساتيد
53031509530
آقاي مهندس رضا رباطمعاونت آموزشي، پژوهشي و فناوري - گروه هاي آموزشي
معاون گروه عمران
72831509728
بسيج دانشجوييمعاونت فرهنگي و دانشجويي
بسيج دانشجويي
54031509540
اقاي دكتر ميرزاييمعاونت آموزشي، پژوهشي و فناوري
مدير گروه معماري ارشد
71331509713
خانم مقدسيانمعاونت آموزشي، پژوهشي و فناوري
معاون گروه معماري
71131509711
آقاي دكتر بلوچيانمعاونت آموزشي، پژوهشي و فناوري - گروه هاي آموزشي
مدير گروه برق
71931509719
آقاي دكتر هادي كريميمعاونت آموزشي، پژوهشي و فناوري - گروه هاي آموزشي
مدير گروه مديريت بازرگاني
75131509751
آقاي دكتر عليرضا نوريمعاونت آموزشي، پژوهشي و فناوري - گروه هاي آموزشي
مدير گروه مديريت جهانگردي
75631509756
آقاي دكتر سعيد پاكدلان معاونت آموزشي، پژوهشي و فناوري - گروه هاي آموزشي
مدير گروه حسابداري و مديريت مالي
73731509737
آقاي عليرضا آذربراهمانمعاونت آموزشي، پژوهشي و فناوري - گروه هاي آموزشي
معاون گروه حسابداري
73731509737
خانم دكتر ميراحمديمعاونت آموزشي، پژوهشي و فناوري - گروه هاي آموزشي
معاون گروه حقوق
74631509746
آقاي دكتر سيد ايمان قطبمعاونت آموزشي، پژوهشي و فناوري - گروه هاي آموزشي
معاون گروه روانشناسي در مقطع ارشد
78531509785
آقاي عبدالعلي افقهيمعاونت آموزشي، پژوهشي و فناوري - گروه هاي آموزشي
معاون گروه روانشناسي در مقطع كارشناسي
78631509786
خانم دكتر سجاديمعاونت آموزشي، پژوهشي و فناوري - گروه هاي آموزشي
مديرگروه زيست در مقطع كارشناسي ارشد
75431509754
خانم دكتر رجب زادهمعاونت آموزشي، پژوهشي و فناوري - گروه هاي آموزشي
مديرگروه زيست در مقطع كارشناسي
75231509752
خانم وفادارنيامعاونت آموزشي، پژوهشي و فناوري - گروه هاي آموزشي
مدير گروه گرافيك
71531509715
آقاي دكتر جعفر نوريمعاونت آموزشي، پژوهشي و فناوري - گروه هاي آموزشي
مدير گروه روانشناسي
78731509787