نشريه «كارآقرين شو» با حسن توجه معاونت پژوهشي موسسه و در كميته كارآفريني با هدف همراهي دانش آموختگان و دانشجويان عزيز در بستر آموزش هاي كاربردي مرتبط با ايجاد و يا بهبود كسب وكار شما مي باشد 05131509309 با ما در ارتباط باشيد