جستجو : سرويس

مطالب:

ساعات حضور سرويس رايگان موسسه در ايستگاه ها

جهت اطلاع از ساعات حضور سرويس هاي رايگان موسسه در ايستگاه ها، به ادامه مطلب مراجعه نماييد.

ساعت هاي تردد اتوبوس ها جهت سرويس دهي به دانشجويان

ساعت تردد اتوبوس ها در ترم تابستان

ساعات حضور سرويس رايگان موسسه در ايستگاه ها

جهت اطلاع از ساعات حركت سرويس رايگان موسسه از ايستگاه هاي مختلف به ادامه مطلب مراجعه نماييد

اطلاعيّه تردد اتوبوس ها در ايام امتحانات

سرويس دهي اتوبوس هاي رايگان دانشگاه در ايام قبل از امتحانات

جهت اطلاع از برنامه سرويس ها در ايام امتحانات به ادامه مطلب مراجعه نماييد

اطلاعيه نحوه استفاده از سرويس هاي رايگان موسسه

ايستگاه هاي تردد دانشجويان: ١-پايانه و ايستگاه مترو انتهاي بلوار وكيل آباد، ٢ - وكيل آباد ٧٩ ايستگاه مترو و اتوبوس نمايشگاه، ٣- وكيل آباد٩٣ ايستگاه مترو كوهستان پارك، از ساعت ٧:٣٠ لغايت اتمام كلاس ها

دانشجوياني كه متقاضي خذف سروس مي باشند

دانشجوياني كه متقاضي خذف سروس مي باشند حداكثر تا تاريخ 10/12/1392 مهلت دارند براي دريافت اطلاعات بيشتر بر روي ادامه مطلب....

اطلاعيه مهم سرويس

جهت اطلاع از برنامه حركت سرويس ها به ادامه مطلب مراجعه نماييد.

حذف سرويس

جهت رفاه حال دانشجويان محترم سرويس اياب و ذهاب به ساختمان شماره (2) در ميان روز(ساعت12) مهيا گرديد.

زمان رفت: 12:00 از نبش جلال آل احمد زمان برگشت : 12:45 از ساختمان شماره(2)