جستجو : دوم

مطالب:

برگزاري دور دوم مسابقات ليگ فوتسال

برگزاري دور دوم مسابقات ليگ فوتسال موسسه آموزش عالي شانديز

دانشجويان رتبه اول تا سوم نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

جهت مشاهده ليست دانشجويان رتبه اول تا سوم همه رشته ها(ورودي هاي 89 و 90) نيمسال اول سال تحصيلي 91-90 به فايل پيوست مراجعه كنيد.

اسامي دانشجويان رتبه هاي برتر در سال تحصيلي 90-89

جهت دريافت ليست اسامي دانشجويان رتبه هاي اول تا سوم تمامي رشته ها در سال تحصيلي 90-89 فايل پيوست را دانلود نماييد.