كسب مقام خانم فاطمه جهانگشته نويسنده كتاب قلمهاي آسماني و مدير فرهنگي موسسه آموزش عالي شانديز در اولين جشنواره كشوري پرچمداران دفاع مقدس