از دانشجويان محترم رشته گرافيك جهت ثبت نام در انجمن علمي گروه گرافيك دعوت بعمل مي آيد.