اساتيد گرامي كه قصد همكاري با موسسه به شكل حق التدريس را دارند لطفا فرم را تكميل نموده و به آدرس پست الكترونيك resume[at]shandiz.ac.ir ارسال فرمايند.