امتحان درس عمليات كارتوگرافي مهندس سالاري روز دوشنبه مورخ 11/9 ساعت 8 صبح برگزار ميشود. حضور كليه دانشجويان الزامي است.