مطالب - گروه هاي آموزشي - گروه حسابداري

ليست رشته ها و گرايش هاي گروه آموزشي حسابداري
- كارشناسي ارشد حسابداري
- كارشناسي ارشد حسابداري مديريت
- كارشناسي ارشد مديريت مالي
- كارشناسي پيوسته حسابداري
- كارشناسي پيوسته مديريت مالي
- كارشناسي ناپيوسته حسابداري
- كارداني حسابداري
- كارداني پيوسته حسابداري

مدير گروه مقاطع كارشناسي ارشد: جناب آقاي دكتر سعيد پاكدلان

مدير گروه مقاطع كارشناسي و كارداني: جناب آقاي دكتر سيد احمد سيدي
اساتید:

جناب آقاي دكتر سعيد پاكدلان

  • عنوان: مديرگروه مقاطع كارشناسي ارشد

جناب آقاي دكتر سيد احمد سيدي

  • عنوان: مديرگروه مقاطع كارداني و كارشناسي

جناب آقاي دكتر محمد سعادت نيا

  • عنوان: معاون گروه

جناب آقاي دكتر رضا كريمي مقدم

  • عنوان: رئيس منابع انساني و توسعه دانش بانك رفاه خراسان

جناب آقاي اباصلت شعباني

  • عنوان: بازرس شعب بانك رفاه استان خراسان

جناب آقاي دكتر جواد دربان فولادي

  • عنوان: مدير تهيه و تنظيم صورت‌هاي مالي مخابرات خراسان رضوي

جناب آقاي سيدناصر موسوي بايگي

  • عنوان: سرپرست حسابرسي موسسه مهرگان تراز

جناب آقاي سيد محمد جنتي نيا

  • عنوان: معاون اداري و مالي شركت زراعي جهاد كشاورزي