برپايي نمايشگاه طراحي وحجم باعنوان شكوه آفرينش

بدينوسيله از دانشجويان واساتيد محترم دعوت ميشود

درنمايشگاه طراحي وحجم دانشجويان گرافيك موسسه  شانديز واقع در خيابان دانشگاه بين دكتراوخيابان دانشگاه 29نگارخانه گلستان علي (ع)شركت نمايند بازديد 9الي 13و17الي 20 ميباشد

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب