اطلاعيه ي مهم ورزشي ويژه دانشجويان خانم وآقا

قابل توجه دانشجويان رشته هاي ورزشي

باتوجه به برگزاري مسابقات بين دانشگاههاوموسسات آموزش عالي دررشته هاي فوتسال وتنيس روي ميز آقايان ورشته بدمينتون وواليبال خواهران  لذابه منظور انتخاب تيم دانشگاه وشركت در مسابقات به اطلاع علاقه مندان ميرساند دانشجويان داراي سابقه ورزشي رشته هاي فوق الذكر كه در الويت انتخاب ميباشند باتوجه به محدوديت زماني وبرگزاري مسابقات در نيمه اسفند 92    هرچه سريعتر به امور دانشجويي آقاي چراني وامور فرهنگي مراجعه نمايند.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب