اطلاعيه امور مالي در خصوص مبلغ خدمات مشاوره اي، ورزشي و فرهنگي

به اطلاع كليه دانشجويان مي رساند با توجه به اينكه در ترم جاري تاكنون امكان ارائه كامل خدمات مشاوره اي، ورزشي و فرهنگي به نحو مطلوب محيا نگرديده است، لذا مبلغ واريزي توسط دانشجويان بابت اين خدمات به حساب بستانكاري ايشان منظور مي گردد.

شايان ذكر است پس از فراهم شدن امكانات لازم، وجه مربوطه از دانشجويان اخذ خواهد گرديد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب