جستجو : جلسه

مطالب:

فرم صورتجلسه تحويل پروژه دانشجويان رشته كامپيوتر و الكتروتكنيك

جهت دانشجويان رشته كامپيوتر و الكتروتكنيك كه درس پروژه را انتخاب نموده اند

جلسه توجيهي پروژه و كارآموزي دانشجويان رشته كامپيوتر

جلسه توجيهي جهت دانشجويان رشته كامپيوتر كه در ترم جاري دروس پروژه يا كارآموزي را اخذ نموده اند در روز پنج شنبه مورخ 8 اسفند 92 در محل موسسه برگزار مي گردد. حضور كليه دانشجوياني كه دروس فوق را اخذ نموده اند در اين جلسه الزامي مي باشد و اسامي دانشجوياني كه در اين جلسه حضور نداشته باشند جهت حذف درس به آموزش اعلام مي گردند.

جلسه سوم بررسي پروژه هاي دانشجويان استاد شكريان

قابل توجه دانشجوياني كه درس پروژه را با استاد شكريان در نيمسال دوم يا تابستان 91-90 انتخاب نموده اند

جلسه بررسي پروژه هاي دانشجويان استاد شكفته

قابل توجه دانشجوياني كه درس پروژه را با استاد شكفته در نيمسال دوم يا تابستان 91-90 انتخاب نموده اند

جلسه بررسي پروژه هاي دانشجويان استاد شكريان

قابل توجه دانشجوياني كه درس پروژه را با استاد شكريان در نيمسال دوم يا تابستان 91-90 انتخاب نموده اند

جلسه بررسي پروژه هاي دانشجويان استاد شكريان

قابل توجه دانشجوياني كه درس پروژه را با استاد شكريان در نيمسال دوم يا تابستان 91-90 انتخاب نموده اند

جلسه بررسي پروژه هاي دانشجويان استاد شكفته

قابل توجه دانشجوياني كه درس پروژه را با استاد شكفته در نيمسال دوم 91-90 انتخاب نموده اند

برگزاري جلسه توجيهي پروژه و كارآموزي دانشجويان رشته كامپيوتر توسط استاد شكفته

جلسه توجيهي پروژه و كارآموزي دانشجويان رشته كامپيوتر كه اين دروس را در نيمسال تابستان انتخاب نموده اند توسط استاد شكفته روز سه شنبه مورخ 27 تير ساعت 18 برگزار مي گردد.

عدم تشكيل جلسه بررسي پروژه هاي دانشجويان استاد شكفته

جلسه بررسي پيشرفت پروژه هاي دانشجويان استاد شكفته در تاريخ سه شنبه 20تير، تشكيل نخواهد شد. تاريخ و ساعت جلسه بعدي متعاقبا اعلام خواهد شد.

جلسه بررسي پروژه هاي دانشجويان استاد شكفته

قابل توجه دانشجوياني كه درس پروژه را با استاد شكفته در نيمسال دوم 91-90 انتخاب نموده اند

برگزاري جلسه توجيهي دانشجويان جديدالورود رشته گرافيك

جلسه توجيهي دانشجويان جديدالورود رشته گرافيك با حضور دانشجويان، جمعي از مسئولين از جمله قائم مقام، معاونت آموزشي و مسئول كميته انضباطي موسسه روز جمعه 5 اسفند برگزار گرديد.