• اطلاعيه برگزاري كارگاه بيوانفورماتيك در تاريخ 24 و 25 مهر ماه به صورت حضوري و مجازي

    اطلاعيه برگزاري كارگاه بيوانفورماتيك در تاريخ 24 و 25 مهر ماه به صورت حضوري و مجازي

    ۱۴۰۰/۷/۱۹