در اين كارگاه مي‌آموزيد كه چگونه با ارتقاء برند كارفرمايي سازمان خود، توانايي جذب استخدام و نگهداشت نيروهايتان را افزايش دهيد و چندين راهكار مفيد ديگر