با اعلان انزجار از فتنه‌گران و اغتشاش گران و ايادي وابسته به شيطان بزرگ، فردا جمعه با حضور پرشور و كوبنده در راهپيمايي دفاع از امنيت و ميثاق با ولايت شركت نماييم