با توجه به برگزاري امتحانات نيمسال اول سال تحصيلي 1400-1399 در زير به مصاديق تخلف و تقلب در امتحان آنلاين مجازي جهت اطلاع دانشجويان اشاره شده است :