آغاز هفته دولت و ياد و خاطره شهيدان دكتر رجايي و دكتر باهنر گرامي باد.