جستجو : اقتصاد

مطالب:

كنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مديريت، اقتصاد و توانمندي صنعت جهانگردي در توسعه

با همكاري تعدادي از دانشگاه هاي خارجي و به ميزباني موسسه آموزش عالي شانديز، كنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مديريت، اقتصاد و توانمندي صنعت جهانگردي در توسعه برگزار مي گردد. پوستر كنفرانس و اطلاعيه پذيرش مقاله در ادامه مطلب ...

زنان و حماسه سياسي و اقتصادي

حضور زنان در تعيين سرنوشت كشور حماسه ساز است . مشاركت سياسي زنان در جامعه چه در تعيين سرنوشت مديريتي اجرايي و سهيم شدن در اجراي مقررات جاري خود حماسه اي است ..

اقتصاد مقاومتي وتوسعه فرهنگ اقتصاد مقاومتي در حوزه ي شركت هاي بخش خصوصي

دانشجويان اين مؤسِّسه با مطالعه ادامه مطلب از چگونگي تخفيف 70% آن و ابعاد واهداف اين همايش مطلع خواهند شد.