بدينوسيله به اطلاع مي‌رساند ارزشيابي اساتيد نيمسال دوم 99-98 فعال شده و تا تاريخ 25 خرداد 1399 فرصت انجام ارزشيابي مهياست.