از دانشجويان محترم رشته ساختمان جهت ثبت نام در انجمن علمي گروه ساختمان دعوت بعمل مي آيد.