پذيرش و چاپ مقاله علمي سركار خانم دكتر برادران عضو هيأت علمي گروه كامپيوتر در مجله ISI

مقاله علمي سركار خانم دكتر مريم برادران عضو هيأت علمي گروه مهندسي كامپيوتر موسسه آموزش عالي شانديز در مجله Robotics and Autonomous Systems پذيرفته و چاپ شد

مقاله علمي سركار خانم دكتر مريم برادران عضو هيأت علمي گروه مهندسي كامپيوتر موسسه آموزش عالي شانديز در  مجله ISI به نام Robotics and Autonomous Systems پذيرفته شده و در شماره ماه سپتامبر 2020 به چاپ خواهد رسيد.

اطلاعات بيشتر مقاله:

عنوان مقاله: Vehicle tracking with Kalman filter using online situation assessment

عنوان مجله: Robotics and Autonomous Systems

ناشر: Elsevier

سطح مجله: ISI سطح Q2

لينك دسترسي به مقاله

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب