پذيرش و چاپ مقاله علمي جناب آقاي دكتر شكفته عضو هيأت علمي گروه كامپيوتر در مجله ISI

مقاله علمي جناب آقاي دكتر سيدكاظم شكفته عضو هيأت علمي گروه مهندسي كامپيوتر موسسه آموزش عالي شانديز در مجله The Journal of Supercomputing پذيرفته و چاپ شد

مقاله علمي جناب آقاي دكتر سيدكاظم شكفته عضو هيأت علمي گروه مهندسي كامپيوتر موسسه آموزش عالي شانديز در شماره ماه فوريه مجله ISI دانشگاه Virginia آمريكا به نام The Journal of Supercomputing پذيرفته و چاپ شد.

 

اطلاعات بيشتر مقاله:

عنوان مقاله: Efficient scheduling of streams on GPGPUs

عنوان مجله: The Journal of Supercomputing

ناشر: Springer

لينك دسترسي به مقاله

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب