پذيرش و چاپ مقاله علمي جناب آقاي دكتر سيدي عضو هيأت علمي گروه حسابداري در مجله علمي پژوهشي پيشرفت هاي حسابداري

پذيرش و چاپ مقاله علمي جناب آقاي دكتر سيدي عضو هيأت علمي گروه حسابداري موسسه آموزش عالي شانديز در مجله علمي پژوهشي پيشرفت هاي حسابداري پذيرفته و چاپ شد

پذيرش و چاپ مقاله علمي جناب آقاي دكتر سيدي عضو هيأت علمي گروه حسابداري موسسه آموزش عالي شانديز در شماره زمستان 1398 مجله علمي پژوهشي پيشرفت هاي حسابداري پذيرفته و چاپ شد.

 

اطلاعات بيشتر مقاله:

عنوان مقاله: ارزيابي شاخص هاي سلامت مالي بانك هاي تجاري از ديدگاه خبرگان بانكي

عنوان مجله: مجله پيشرفت هاي حسابداري

ناشر: دانشگاه شيراز

سطح مجله: علمي پژوهشي

لينك دسترسي به مقاله

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب