فرم دعوت تحويل موقت و شيوه نگارش پايان نامه كارشناسي در فايل پيوست قرار دارد .